Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Edycji nie podlega pole INDEKS.
Wprowadzone zmiany a kartotece asortymentowej należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ lub kombinacje klawiszy

Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.