Nowy kontrahent

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ.  W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych.

Okno dopisania nowej kartoteki składa się z ośmiu zakładek.

W zakładce KONTRAHENT należy podać Nazwę skróconą, Nazwę pełną, NIP, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulicę, adres e-mail, Telefon oraz można wpisać dowolny komentarz w polu Uwagi. Kraj wybieramy z listy rozwijanej, która pojawi się po uruchomieniu przycisku listy rozwijanej  w wybranym polu.

W zakładce PRACOWNICY należy podać pracowników dopisywanej firmy. Skorowidz wprowadzonych pracowników będzie wywoływany podczas wprowadzania dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru. Nowy pracownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy kartoteka ma być aktywna. Następnie uzupełniamy informacje w polach NAZWISKO i IMIĘ, E-MAIL, STANOWISKO, KOD POCZTOWY, ULICĘ oraz TELEFON.

Informacje wymagalne przy zapisaniu kartoteki to nazwisko i imię, e-mail, stanowisko, kod pocztowy, miejscowość. Przy zapisaniu kartoteki bez wprowadzenia wymagalnych informacji zapisanie kartoteki zostaje zablokowane, a w wymagalnych polach pojawią się czerwone wykrzykniki.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W zakładce PRACOWNICY aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej kartoteki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

Zakładka DOSTAWCY umożliwia dopisanie dostawców towaru. Skorowidz dopisanych dostawców będzie wywoływany podczas wprowadzania dokumentu zlecenia przyjęcia zewnętrznego oraz przyjęcia zewnętrznego towaru. Nowy dostawca dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu zaznaczamy czy kartoteka ma być aktywna. Następnie uzupełniamy informacje w polach E-MAIL, NAZWA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, TELEFON, OPIEKUN.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Informacje wymagalne przy zapisaniu kartoteki to e-mail, kod pocztowy oraz miejscowość. Przy zapisaniu kartoteki bez wprowadzenia wymagalnych informacji zapisanie kartoteki zostaje zablokowane, a w wymagalnych polach pojawią się czerwone wykrzykniki.

kontrahent nowy

Rejestracja karty powoduje uaktualnienie ilości w podziale na ilość po wykonaniu operacji, planu oraz zlecenia. Wykonywane braki mogą być klasyfikowane według wielu typów np. SoftwareStudio oferuje karta rozliczenia ilościowego palet dla magazynów z paletami.

Dlaczego karta rozliczenia ilościowego palet?

Paletowa Jednostka Ładunkowa, czyli Kwit paletowy

Karta rozliczenia ilościowego palet, czyli Jednostka ładunkowa uformowana na palecie (zazwyczaj na palecie EUR 1 bądź podobnej).

Kwit paletowy, czyli karta rozliczenia ilościowego palet.

System Palety.net od SoftwareStudio to program, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne rozliczanie palet, kontrolowanie ich ilości oraz rozmieszczenia. Dzięki temu straty magazynu są znacznie zredukowane, ponieważ wszystkie palety są rejestrowane w systemie i nie ma zagrożenia związanego z błędnym ewidencjonowaniem, czy zgubieniem palet. Z tego względu, iż w oprogramowaniu rejestruje się przemieszczenie każdej palety, a także generuje się dokumenty międzynarodowych przesunięć. Dodawanie nowych palet w Palety.net nie wymaga edycji dokumentów, wystarczy dopisać je w odpowiednim okienku oprogramowania.

karta rozliczenia ilościowego palet
Karta rozliczenia ilościowego palet

SoftwareStudio oferuje karta rozliczenia ilościowego palet dla magazynów z paletami.

Jednostka ładunkowa uformowana na palecie (zazwyczaj na palecie EUR 1 bądź podobnej).
karta rozliczenia ilościowego palet
Karta rozliczenia ilościowego palet

Karta rozliczenia ilościowego palet, czyli Rejestracja karty powoduje uaktualnienie ilości w podziale na ilość po wykonaniu operacji, planu i zlecenia. Wykonywane braki mogą być klasyfikowane według wielu typów np. braki naprawialne, nienaprawialne, obróbkowe, materiałowe. Możliwe jest załączenie funkcji automatycznego generowania dokumentów magazynowych dla raportowanych ilości. Zarządzanie paletami składa się z wielu procesów. Należą do nich między innymi: przyjmowanie palet i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z tym związanej, wyznaczanie miejsc paletowych na magazynie i składowanie ich, wydawanie palet, organizacja załadunku oraz transportu, rozliczanie kosztów. Te i inne działania wymagają kontroli, a to nie jest wykonalne bez możliwości bieżącego wglądu w dane dotyczące aktualnych działań na magazynie i podglądu wszystkich najświeższych informacji. Systemem umożliwiający zarządzanie i nadzór, a jednocześnie koordynację działań magazynowych jest Palety.net od SoftwareStudio. Zawiera on wszystkie potrzebne moduły i opcje, które zostały uporządkowane w wygodny i intuicyjny sposób. Odnajdowanie potrzebnych w danej chwili informacji nie zajmuje wiele czasu, a edytowanie danych i ich aktualizacja są niezwykle proste i szybkie.

Kiedy wdrożysz karta rozliczenia ilościowego palet w magazynie palet?

system paletowy
System paletowy

Ważne informacje dotyczące karta rozliczenia ilościowego palet

 • Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie SoftwareStudio, aby wdrożyć oprogramowanie do ewidencji palet w swoim magazynie.
  Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli lub zarządzania gospodarką palet wyglądem lub funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę lub administrację programu Magazyn Palet.
 • Dlaczego warto wdrożyć program dla ewidencji palet w magazynie palet.
  Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną.
 • W jaki sposób inwentaryzacja palet w magazynie pomoże w gospodarce paletowej?
  Monitorowanie obrotu paletami przysparza szczególnych trudności w firmach działających w wielu lokalizacjach lub w ramach grupy niezależnych podmiotów. Program Magazyn Palet generuje szereg raportów lub zestawień pokazując salda ogółem lub szczegółowo, pozwalając precyzyjnie rozliczać się z kontrahentami za palety.
 • Kontrola palet
  Ilościowa kontrola palet znajdujących się w magazynach należy do obowiązków kierownika magazynu. W przypadku dużych magazynów nadzorowanie tych danych bez odpowiedniego oprogramowania jest niezwykle trudne.
 • Palety – ewidencja i rozliczanie
  Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań. Stwarza to konieczność zakupu nowych palet EURO, których ceny systematycznie rosną.
 • Przyjmowanie palet za pomocą aplikacji
  PWS.net, czyli system łączenia palet, transportów lub magazynów.
 • Palety i ich rodzaje
  Najczęściej używane w obrocie są palety drewniane. Palety drewniane często zastępowane są przez ich plastikowe odpowiedniki.
magazynowanie palet
Magazynowanie palet

Podsumowanie karta rozliczenia ilościowego palet?

Rejestracja karty powoduje uaktualnienie ilości w podziale na ilość po wykonaniu operacji, planu, a także zlecenia. Wykonywane braki mogą być klasyfikowane według wielu typów np. Dlatego karta rozliczenia ilościowego palet warto poznać możliwości!

Warto wiedzieć więcej karta rozliczenia ilościowego palet

Jak wygląda program Magazyn Palet?

Aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli lub zarządzania gospodarką palet, wyglądem lub funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę lub administrację systemu.

Program magazyn palet

Popularność palet EUR w obrocie europejskim cały czas rośnie. Zaletą korzystania z palet typu EUR jest ich bardzo duża dostępność oraz możliwość naprawy w wielu licencjonowanych punktach.

Wydawanie palet

Elementem systemu LMP (logistics management of pallets) jest wydawanie palet przez magazyn opakowań. Ponieważ palety są charakterystyczną częścią każdego magazynu lub łańcucha dostaw.

Przekazywanie palet z dostawą

Ewidencja w magazynie palet prowadzona jest osobno dla każdego rodzaju opakowania. Zawiera ona historię wejść lub wyjść na podstawie kwitów paletowych lub innych dokumentów magazynowych.

salda palet per kontrahent
Salda palet per kontrahent
ewidencja palet i ich rozliczanie
Ewidencja palet i ich rozliczanie