Nowy dokument RW

Nowy dokument RW
Wybranie menu wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu RW.

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z pięciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT RW z list rozwijanych wybieramy kontrahenta oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa odfiltrowana wg wybranego kontrahenta. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu LOKALIZACJA po uruchomieniu przycisku listy rozwijanej wyświetlona zostaje lista miejsc składowania, na których składowany jest towar.

W polu UWAGI można zapisać dowolna informację.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, który ma zostać wydana.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z zapisana ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie RW.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie magazynowym dokument RW może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji (kolor szary). Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu RW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR RW wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

W programie magazynowym istnieje również możliwość z rezygnacji dopisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy przycisk.