Przesunięcia międzymagazynowe

program dokumentyW sytuacji gdy ewidencja w magazynie prowadzona jest w podziale na kilka oddzielnych magazynów (fizycznych lub logicznych) wówczas może istnieć potrzeba przekazania towarów z jednego magazynu do drugiego. Sytuację taką mogą wymuszać funkcje organizacyjne (np. w zakładach produkcyjnych), kosztotwórcze (niższe koszty składowania, łatwość i szybkość operowania) lub związane z decyzjami właściciela towaru.

Standardową operacją w programie jest przesunięcie towaru pomiędzy magazynami.

Po uruchomieniu pozycji menu MAGAZYN / PRZESUNIĘCIA w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlone menu szczegółowe.

 

Nowy dokument MM

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany magazynu, czyli dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) Przy dopisaniu dokumentu proponowana jest bieżąca data systemowa, jako data wystawienia. Data nie jest modyfikowana. W polach NUMER...