Nowy dokument PW

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu przychodu wewnętrznego PW. W dokumencie automatycznie zapisywana jest data wystawienia – bieżąca data systemowa. Data nie jest modyfikowana.
Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek.
W zakładce DOKUMENT PW należy wybrać z listy rozwijanej kontrahenta, oraz pracownika skojarzonych z dopisywanym dokumentem.
W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.
W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.
W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia.

Nowa pozycja dokumentu PW dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.
W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje lista kartotek asortymentowych. Przy dopisywaniu pozycji po wybraniu asortymentu wyświetlana jest lista lokalizacji.
Wybór asortymentu oraz miejsca składowania usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa lub indeks (asortyment) lub strefy, regału czy poziomu (miejsce adresowe), lista asortymentu lub lokalizacji zostaje zawężona do kartotek spełniających warunek wyszukiwania.
Przykładowo: po zapisaniu w polu INDEKS wyrazu “plakat”, lista kartotek wyświetla tylko te kartoteki, które zawierają ten wyraz.
Przez użycie przycisku w polu LOKALIZACJA wyświetlana jest lista miejsc adresowych. Z listy należy wybrać miejsce adresowe. Lokalizacja może zostać również zapisana bezpośrednio w polu.
W polu NUMER PARTII wpisujemy partie towaru – informacja nie jest obowiązkowa.
W polu UWAGI możemy wpisać dowolny komentarz dotyczący pozycji dokumentu
W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość składowanego w lokalizacji asortymentu.
Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.
Program blokuje dopisanie pozycji z ilością 0. W sytuacji, gdy dopisywana jest pozycja z ilością 0, operacja zostaje zablokowana.
Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie PW.
Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.
Zapisanie dokumentu PW ze statusem w trakcie realizacji wymaga porzucenia dokumentu – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.
Dla dokumentów w trakcie realizacji, w pierwszej kolumnie wyświetlana jest wartość a w polu NR PW numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.