Operacje magazynowe

Funkcja operacje magazynowe umożliwia dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji.
Dopisanie operacji magazynowych skojarzonych z dokumentem, które będą miały wpływ na rozliczenie kosztów usług magazynowych, wymaga wywołania menu EDYCJA i OPERACJE MAGAZYNOWE uruchomieniu funkcji pojawi się okno wprowadzania danych.
W polu RODZAJ USŁUGI należy wybrać z listy rozwijanej typ wykonywanej usługi. W polu ILOŚĆ należy podać Ilość wykonywanych usług. Pole UWAGI służy do wpisania dowolnego komentarza dotyczącego wprowadzanych operacji magazynowych. Dopisanie operacji magazynowych wymaga użycia polecenia DODAJ.
Po dopisaniu operacji magazynowych można zamknąć okno korzystając z przycisku X.