Spis z natury

Wywołanie menu uruchamia formularz dopisania nowego spisu z natury.

W dokumencie inwentaryzacji należy zapisać datę – pole DATA. Domyślnie proponowana jest data bieżąca. Data może zostać zmieniona przez zapisanie nowej daty bezpośrednio w polu lub wybór z kalendarza wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej.

W kolejnym polu wybierany z listy rozwijanej strefę dla której ma być przeprowadzony spis z natury.

Po wprowadzeniu informacji ogólnych w kolejnych polach  pozycje inwentaryzacji zapisywane są przez użycie polecenia UTWÓRZ.

Program automatycznie zapisuje pozycje zawierające kartoteki asortymentowe, których stan magazynowy jest większy od 0. Stan magazynowy na moment wygenerowania inwentury jest wyświetlany w polu STAN W MAGAYNIE.

W polu ILOŚĆ FAKTYCZNA zapisywana jest ilość wynikająca ze spisu z natury. W polu NUMER ARKUSZA może zostać zapisany numer arkusza spisowego.

Brak zapisu w polu ILOŚĆ FAKTYCZNA traktowany jest jak zapisanie ilości 0.

Po zapisaniu ilości spisowych w pozycjach automatycznie zostaje obliczona i zapisana różnica inwentaryzacyjna – pole RÓŻNICA.

Dokument inwentaryzacji zostaje zapisany ze statusem w trakcie realizacji, jeśli nie zostanie potwierdzone polecenie ZAMKNIJ. Dokument w trakcie realizacji oznaczony jest symbolem  w pierwszej kolumnie rejestru. Dokument w trakcie realizacji jest modyfikowany przez użycie polecenia EDYCJA.