Nowe przyjęcie PZ

Uruchomienie menu Nowe przyjęcie PZ wywołuje okno dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego PZ.

Dokument przyjęcia zewnętrznego PZ może być wystawiony tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia ZPZ. Użytkownik musi podać Kontrahenta, numer zlecenia ZPZ , ilość pozycji asortymentowej nieprzekraczającą stan na zleceniu, miejsce składowania.

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek.
W zakładce DOKUMENT PZ wszystkie informacje wybieramy z listy rozwijanej, która pojawia się po uruchomieniu przycisku listy rozwijanej w wybranym polu. W pierwszym polu należy wybrać Kontrahenta, w kolejnym zlecenie (na liście rozwijanej pojawią się tylko zlecenia wybranego wyżej kontrahenta), w polu dostawca pojawi się skorowidz dostawców dopisanych do wybranej kartoteki kontrahenta, w polu pracownik również pojawia się pracownicy, którzy zostali dopisani do wybranej kartoteki kontrahenta. W pierwszej zakładce obowiązkowe jest wypełnienie pól KONTRAHENT oraz ZLECENIE.
W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.
W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.
W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.
W zakładce ZAŁĄCZNIKI istnieje możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy .
Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .
W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza usuwa zaznaczoną pozycję.

Pozycja dokumentu PZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlony zostaje skorowidz zawierający asortyment z dokumentu zlecenia przyjęcia ZPZ.
Przez użycie przycisku w polu MIEJSCE SKŁADOWANIA wyświetlana jest lista wszystkich miejsc adresowych.
W polu NUMER PARTII należy podać numer partii wprowadzanego towaru – jeżeli dotyczy.
W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość składowanego w lokalizacji asortymentu.
Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.
Program blokuje dopisanie pozycji, jeśli ilość przyjęcia jest większa niż ilość w pozycji dokumentu ZPZ. Przy próbie przyjęcie większej ilości jest wyświetlany komunikat:

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie PZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.
Dokument PZ może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia ZAPISZ lub porzucenie zapisu dokumentu PZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.
Dla dokumentów w trakcie realizacji, w pierwszej kolumnie wyświetlany jest KOLOR SZARY , a w polu NR PZ numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.
Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.