Nowe wydanie WZ

Po wywołaniu menu zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu wydania towaru z magazynu WZ.

Nagłówek dopisywanego dokumentu składa się z sześciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT WZ należy wybrać z list rozwijanych kontrahenta, zlecenie do realizacji, odbiorcę końcowego towaru, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem zlecenia wydania.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.

Pozycja dokumentu WZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje lista kartotek asortymentowych z dokumentu zlecenia. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu MIEJSCE SKŁADOWANIA wyświetlane są lokalizacje, Ana których składowany jest wybrany asortyment.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, która ma zostać wydana.

Program blokuje dopisanie pozycji, jeśli ilość przyjęcia jest większa niż ilość w pozycji dokumentu ZPZ. Przy próbie przyjęcie większej ilości jest wyświetlany komunikat.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie WZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

Dokument WZ może zostać zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu WZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ. Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR WZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Możliwe jest również zrezygnowanie z zapisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie ANULUJ.