Dopisanie zlecenia wydania

Dopisanie nowego dokumentu ZWZ jest możliwe dzięki uruchomieniu funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlony formularz dopisania nowego dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku funkcji.

Nagłówek dokumentu składa się z sześciu zakładek.

W zakładce DOKUMENT ZWZ należy z list rozwijanych wybrać kontrahenta, odbiorcę, miejsce dostawy oraz pracownika skojarzonego z dopisywanym dokumentem.

Wybór informacji usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera np. nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy wpisać Numer dowodu, Odpowiedzialny oraz Uwagi – wypełnienie tych pól nie jest obowiązkowe.

W zakładce CECHY mamy możliwość wpisania poszczególnych cech dopisywanego dokumentu oraz uwag do wprowadzanych cech.

W zakładce FOTO mamy możliwość dołączenia do dopisywanego dokumentu dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Aby dołączyć zdjęcie do dopisywanego dokumentu należy skorzystać z przycisku – funkcji PRZEGLĄDAJ. Po wybraniu polecenia zostaje wyświetlone okno wyboru pliku. Wybrany plik należy zaznaczyć i potwierdzić wybór poleceniem OTWÓRZ. Lokalizacja zdjęcia zostanie zapisana w polu okna dopisana zdjęcia. Dołączenie zdjęcia do kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia DODAJ ZDJĘCIE.

Pozycja dokumentu ZWZ dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku  wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, która ma zostać wydana.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona na liście dopisanych pozycji.

Program blokuje dopisanie pozycji z ilością 0.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X.

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie ZWZ.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

Dokument ZWZ może zostać zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu ZWZ – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ. Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR ZWZ wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Możliwe jest również zrezygnowanie z zapisania wprowadzonych danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie ANULUJ.