Palety

Pozycja menu PALETY wyświetla listę palet zapisanych w systemie wraz z aktualnymi stanami.

W rejestrze możliwe jest dopisanie, modyfikacja oraz usunięcie palet.

Nowy typ palety dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. Nowy typ palety jest aktywny po zaznaczeniu pola wyboru w kolumnie AKTYWNE. W kolejnych polach wpisujemy Kod, Nazwę, Wysokość, Objętość, Współczynnik oraz cenę palety.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W menu PALETY aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej palety należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na dowolnej pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

UWAGA: system kontroluje czy na wybranej do usunięcia pozycji występowały obroty magazynowe. Jeżeli tak wówczas usunięcie zaznaczonego rekordu jest niemożliwe.

 

kartoteki palet

 

Przyjęcie i wydanie palet

Wywołanie menu umożliwia dopisanie dokumentu obrotu paletami skojarzonego z wybranym kontrahentem, bez skojarzenia z dokumentem magazynowym. Wybór menu ogółem wyświetla zestawienie wszystkich palet zarówno skojarzonych z dokumentami magazynowymi jak i ...

Przyjęcia palet PZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z dokumentami przyjęcia zewnętrznego. W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć. Aplikacja webowa (www) przez przeglą...

Wydania palet WZ

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych skojarzonych z dokumentami wydania zewnętrznego. W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć. Potrzebą zarządzania obiegiem nośni...

Pozostały obrót paletami

Uruchomienie menu wyświetla zestawienie obrotów magazynowych nieskojarzonych z dokumentami wydania oraz przyjęcia zewnętrznego. W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć. Magazyny palet mogą by...

Palety wg kontrahenta

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu paletami skojarzonych z określonym (wybranym przez kliknięcie) kontrahentem. W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć. Palety skracają czas załadunku...

Palety wg rodzaju

Wyświetla rejestr dokumentów obrotu paletowego skojarzonych z wybrana kartoteką palet. W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć. Kwit paletowy, jest to dokument potwierdzający przyjęcie pal...