Palety

Po wyborze menu KARTOTEKI/KARTOTEKI PALET zostanie wyświetlony rejestr dopisanych w systemie kartotek palet i opakowań.

magazyn palet kartoteki

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu historii obrotów magazynowych, dopisania notatek oraz podglądu i dołączenia nowych załączników.

 

Dopisanie kartoteki palet

Funkcja dopisania kartoteki palety jest uruchamiana przez użycie polecenia DOPISZ. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlone okno dopisania nowej kartoteki palet.

Okno dopisania kartoteki palet składa się z trzech zakładek.

magazyn palet kartoteki dopisz

 

W zakładce DANE PODSTAWOWE pole AKTYWNE oznacza aktywność kartoteki (pole domyślnie zaznaczone). W polu INDEKS należy wpisać indeks kartoteki, w polu NAZWA wpisać nawę. W polach JEDNOSTKA MIARY i MAGAZYN informacje należy wskazać z listy rozwijanej. W polu CENA EWIDENCYJNA można wpisać cenę dopisywanego produktu.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE możemy zdefiniować pola DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ, ZAPAS OPTYMALNY, polach ZAPAS MAKSYMALNY i ZAPAS MINIMALNY można wpisać stan minimalny i maksymalny dopisywanej kartoteki.

magazyn palet kartoteki dopisz

Na dole strony mamy dwa przyciski UWAGI ZAŁĄCZNIKI istnieje możliwość dołączenia do kartoteki dowolnej ilości uwag oraz załączników w postaci plików.

Aby do kartoteki przypisać załącznik należy w pierwszym polu wskazać rodzaj załącznika (informacja wybierana z listy rozwijanej). Następnie uruchomić przycisk PRZEGLĄDAJ, wybrać żądany plik z dysku komputera i zatwierdzić swój wybór uruchamiając przycisk-funkcję DODAJ ZAŁĄCZNIK.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych w uwagach wymaga użycia kombinacji klawiszy .
Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy .
W uwagach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza usuwa zaznaczoną pozycję.

Informacjami obowiązkowymi przy dopisaniu nowej kartoteki jest INDEKS, NAZWA, JEDNOSTKA MIARY oraz MAGAZYN.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji ZAPISZ.

Polecenie  ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian w kartotece palet.

 

Edycja kartoteki palet

Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Wprowadzone zmiany w kartotece asortymentowej należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.