Platformy

W programie Magazyn Palet poprzez oznaczenie PLATFORMA rozumiemy miejsce przechowywania palet. W związku z tym jest to określenie strefy składowania, magazyn lub wiata, gdzie przechowywane są palety.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich dopisanych kartotek platform w systemie.

magazyn palet platformy

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania oraz edycji.

magazyn palet platformy edycja

Dopisanie nowej platformy

Dopisanie nowej kartoteki jest możliwe dzięki funkcji DOPISZ. Po wywołaniu funkcji zostanie wyświetlone okno dopisania nowej platformy.

Pierwsze pole AKTYWNE oznacza aktywność kartoteki i jest domyślnie zaznaczone. W polu PLATFORMA należy wpisać kod platformy. Kod platformy w ramach systemu winien być unikalny. W polu OPIS wpisać nazwę platformy. W polu MAGAZYN informacje należy wskazać informację z listy rozwijanej – platformy są ściśle powiązane z magazynem. Jeżeli dla kilku magazynów ma funkcjonować platforma o tej samej nazwie należy dopisać kartotekę platformy do każdego z magazynów (kody platform winny być różne). Pole UWAGI to pole do wpisania dowolnej uwagi – komentarza.

Informacjami obowiązkowymi przy dopisaniu nowej kartoteki jest PLATFORMA (kod platformy) oraz MAGAZYN.

Edycja platformy

Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Wprowadzone zmiany w kartotece kontrahenta należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ. Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.