Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Każdy użytkownik oprogramowania może mieć ustalany szczegółowy zakres dostępu do poszczególnych elementów systemu, transakcji, menu itp.

Uprawnienia do MENU wg roli

Funkcja umożliwia zdefiniowanie uprawnień wybranego użytkownika do poszczególnych pozycji menu.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista ról dostępnych w programie

administrator uzytkownicy uprawnienia wg roli

Po wybraniu roli z listy pojawi się tabela zawierająca szczegółowe pozycje menu. Tabela dla menu budowana jest dynamicznie w oparciu o aktualnie skonfigurowane menu.

administrator uzytkownicy uprawnienia wg roli lista parametrow

Jeżeli dla wybranego użytkownika wyłączymy dostęp do poszczególnych pozycji menu. Zostaną one zaznaczone na czerwono. Po zalogowaniu do programu pozycje te zostaną wyświetlone  jako niedostępne.

administrator uzytkownicy uprawnienia wg roli brak dostepu

Uprawnienia do transakcji

Funkcja umożliwia wyłączenie lub włączenie uprawnień wybranemu użytkownikowi do poszczególnych transakcji (funkcji systemu).

Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista dostępnych w systemie folderów zawierających transakcję.

administrator uzytkownicy uprawnienia do transakcji

Po wskazaniu folderu z listy wyświetli się tabela zawierająca listę dostępnych transakcji.

Jeżeli transakcję oznaczymy jako niedostępną wówczas zostanie ona zaznaczona czerwonym kolorem.

Po zalogowaniu do programu i próbie uruchomienia niedostępnej transakcji pojawi się komunikat DOSTĘP ZABRONIONY.

administrator uzytkownicy uprawnienia do transakcji lista parametrow

Uprawnienia systemowe

Po wyborze użytkownika i uruchomieniu funkcji UPRAWNIENIA SYSTEMOWE na ekranie pojawi się lista wszystkich magazynów, komórek MPK i oddziałów.

administrator uzytkownicy uprawnienia systemowe

Lista budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od informacji zdefiniowanych w skorowidzach systemu.

Administrator systemu może wyłączyć dostęp do poszczególnych magazynów, komórek MPK czy oddziałów przez odznaczenie w polu DOSTĘP

administrator uzytkownicy uprawnienia systemowe lista

Po odznaczeniu informacji w polu DOSTĘP i przejściu do innego wiersza pole zostaje odznaczone i wokół niego wyświetla się czerwona ramka. Jeżeli wybranemu użytkownikowi przypiszemy np. tylko jedną komórkę MPK, oznacza to, że nie będzie mógł jej zmienić podczas pracy w systemie. Przykładowy użytkownik może tylko i wyłącznie zmieniać magazyn oraz przypisany oddział. Po zalogowaniu do systemu użytkownika przypisany aktualnie oddział, magazyn i komórka będą wyświetlane w prawej dolnej części ekranu

 

Jednostki ładunkowe stanowią podstawowy element łańcucha logistycznego. Są one niezwykle istotne podczas operacji transportu oraz magazynowania. Dlatego prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie warto poznać możliwości!

Dlaczego prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie?

prowadzenie magazynu palet - oprogramowanie
Prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie

Prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie, czyli Jednostki ładunkowe stanowią podstawowy element łańcucha logistycznego. Są one niezwykle istotne podczas operacji transportu oraz magazynowania. Rodzaj jednostki logistycznej jest dobierany w zależności od cech przemieszczanego towaru lub środka transportu którym jest on transportowany. Do prowadzenia magazynu palet potrzebujesz odpowiednie oprogramowanie. Taką potrzebę dostrzegł poznański software house. Dlatego #SoftwareStudio od 2014 roku oferuje oprogramowanie magazynowe dedykowane dla gospodarki paletowej.

Wiele jest powodów, aby prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie wdrożyć w magazynie i logistyce.

rozliczanie palet
Rozliczanie palet

Ważne informacje dotyczące prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie

 • Jak wykorzystać karty oceny palet w gospodarce paletami?
  Karta ZIELONA – cechy prawidłowej palety EPAL lub EUR/UIC. Karta CZERWONA – niedopuszczalne wady.
 • Gospodarka paletami w magazynie
  W przypadku prowadzenia wewnętrznej gospodarki paletowej jest rzetelne prowadzenie lub rozliczanie sald paletowych, a także weryfikowanie stanu oraz legalności nośników. Właściciel nośników musi pamiętać, że wraz z momentem nabycia palet, staje się on ich pełnoprawnym właścicielem.
 • Przekazywanie palet
  Magazyn palet to specjalne rozwiązanie w zakresie transportu wewnętrznego dla przedsiębiorstw, które transportują produkty na paletach. Palety mogą być układane na wysokich stosach, co przyczynia się do oszczędności miejsca w zakładzie.
 • Wydawanie palet za pomocą programu
  Magazyn zobowiązany jest do przygotowania wydawanego towaru na podstawie zleceń dostawy lub zleceń wydania na właściwym rodzaju palet. Uwzględniane są przy tym zapisy w treści dokumentu przewozowego.
 • Sposoby organizacji obiegu palet
  Organizowanie przewozu towaru, to nie tylko przeprowadzenie transportu produktu. Dotyczy to także zaplanowania lub zrealizowanie powrotu opakowań zwrotnych.
ewidencja palet i ich rozliczanie
Ewidencja palet i ich rozliczanie

Podsumowanie prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie?

Jednostki ładunkowe stanowią podstawowy element łańcucha logistycznego. Są one niezwykle istotne podczas operacji transportu oraz magazynowania. Czy znasz już prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie ? Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Warto wiedzieć więcej prowadzenie magazynu palet – oprogramowanie

Karta oceny palety

Rejestracja karty powoduje uaktualnienie ilości w podziale na ilość po wykonaniu operacji, planu lub zlecenia. Wykonywane braki mogą być klasyfikowane wg wielu typów np.

Salda palet per kontrahent

Od wielu lat firmy zmagają się z problemem ginących palet, co w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia kosztów prowadzenia działalności. Upłynnianie palet jest nagminnym zjawiskiem we wszystkich firmach będących ogniwem w łańcuchu dostaw.

Ewidencja palet i ich rozliczanie

Pobieranie palet z magazynu rejestrowane jest za pomocą dokumentów wydawania palet. Wydawanie palet obsługują następujące typy dokumentów magazynowych.

Gospodarka palet magazynowych

Potrzebą zarządzania obiegiem nośników jest otwarty pool paletowy. Definiuje się go jako system, w którym obrót towarowy dokonywany jest na standardowych paletach typu EUR, będących własnością operatora poolu.

Przyjmowanie palet w programie magazynowym

Przewoźnik realizujący zlecenia transportu często przewożąc towar odpowiada za powierzone palety. W programie każde wydanie lub przyjęcie wpływa na saldo wskazanego przewoźnika, a informacje o przewoźnikach zapisywane są w ich kartotekach.

jak działa oprogramowanie magazyn palet?
Jak działa oprogramowanie Magazyn Palet?
system do ewidencji palet
System do ewidencji palet

ewidencja palet gospodarka magazynowa gospodarka palet gospodarka paletami gospodarka palet magazynowych gospodarka paletowa Karty oceny palet kwit paletowy Magazynowanie palet magazyn palet oprogramowanie magazynowe palety palety EUR palety magazynowe Palety program magazynowy online Program do magazynowania palet program paletowy rozliczanie palet software house SoftwareStudio SQL Studio Palety.net zarządzanie paletami magazynowymi zarządzanie łańcuchem dostaw