Tabele

Dane zapisywane są w bazie w tabelach. Ich organizacja w bazie zapewnia łatwa nawigację pomiędzy informacjami jakie przechowują dzięki określonym zasadą.

Ogólnie możemy podzielić informacje na następujące rodzaje:

 • SYSTEMOWE
  • dane konfiguracyjne np. _menu, x_zestawienia
  • administracja i konserwacja np. _dziennik, _error
 • UŻYTKOWE
  • skorowidze i parametry np. x_skorowidze, _parametry
  • kartoteki  (zaczyną się od litery k) np. knaso
  • dokumenty (zaczynają się od litery d) np. dpmag

 

Nazwa tabeli Opis
_ach Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennik Zapis informacji o zdarzeniach w systemie. Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane.
_error Zapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęsciej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historia Zapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb o tym KTO i KIEDY wykonwyał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobs Moduł automatycznych zadań korzysta z deifnicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_komunikaty Komuniakty wyświtlane użytkownikom w przypadku uruchomienia transakcji, do których nie mają dostępu
_komunikaty_linki Linki do transakcji dostęnych z poziomu zdefiniowanego komunikatu
_licencja Informacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznik Defincje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadania kolejnego numeru.
_menu Konfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_pliki Personalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametry Lista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prx Skorowidz kodów PRX wykorzystwanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_refno Lista unikalnych numerów referencyjnych wykorzystywanych w systemie
_role Definicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdok Definicje typów dokumentów wykorzystwyanych w systemie
_users Lista użytkowników systemu
_users_activity Aktywność użytkowników systemu
_users_cfg Lista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązanie ze słownikiem USERS
Categories Skorowidz kategorii pozwala na definiowanie rodzaju i cech kategorii zdarzeń zapisywanych w kalendarzy Scheduler. Powiażanie z tabelą (events)
dmcms Dokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmag Dokumenty magazynowe
dnrek Dokumenty reklamacji
dpcec Cechy do dokumentów
dpcms Pozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrm Dokumenty roli CRM, zamówienia
dpean Wygenerowane kody ean
dphan Dokumenty handlowe
dpinw Dokumenty inwentaryzacyjne –  arkusze spisu z natury
dpmag Dokumenty magazynowe
dpnot Zadania
dpopa Dokumenty obrotu opakowań, palet
dppal Ewidencja palet i opakowań
dprek Dokumenty reklamacyjne
dprek_archiw Dokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dproz Rola CRM rozliczanie pracowników
dptra Zapisy związane z transportem, mogą być powiązane z dokumentami magayznowymi dpmag
dpumo Rola CRM umowy
dpusl Dokumenty usług
dpuwa Uwagi do dokumentów i kartotek
dpzle Dokumenty zleceń magazynoywch przyjęć i wydań
drcrm Dokumenty modułu CRM
drrek Dokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dscrm Szczegóły zdarzeń CRM
dwrek Dokumenty reklamacyjne, pozycje
Events Zapis dziennika zdarzeń wykorzystywanych w kalendarzu – Scheduler, za pomocą transakcji x_kalendarz.aspx
kmaso Kartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knaso Kartoteki towarowe, magazynowe inne
Kartoteki magazynowe, wypożyczeń, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
kncrm Kartoteki CRM
knety Kartoteki etykiet
kngru Kartoteki grup
knkar Kartoteki CRM, rozszerzenie KNKON
knkon Kartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlan Kartoteki języków i tłumaczeń
knmpk Kartoteki MPK
knpal Kartoteki palet i opakowań
knusl Kartoteki usług
knwms Kartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpaso Szczegóły zapisów KNASO
kpcms Kartoteki czynności
kpkar Kartoteki rozliczeń CRM
kpkon Kartoteki rozszerzeń KNKON
Resources Tabela zawiera definicje – skorowidz zasobów wykorzystywanych przez kalendarz -Scheduler. Powiązane z tabelą (events).
x_kalendarz Definicje kalendarzy ich zachowań i wyglądu
x_opisy Instrukcja – dokumentacja systemu, opisy i rozwiązania transakcji
x_opisy_ext Zapis artykułów dotyczących opisu instrukcji stanowiących pozycję dla artykułu głównego, relacja na podstawie numeru referencyjnego artykułu.
x_pliki Zbiór plików aspx występujacych w systemie znajdujących sie w folderach zaczynających się na role_
x_pola_dodatkowe Definicje dodatkowych pól w systemie
x_raporty Definicje raportów i konfiguracja
x_skorowidze Definicje skorowidzy w systemie wg kodów PRX
x_zawody Lista zawodów
x_zestawienia Definicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.
x_zestawienia_kolumny Definicje kolumn tabeli zestawienia, oznaczenie kolejności i cech kolumn tabel