Raporty

Menu raporty umożliwia zdefiniowanie dostępu do raportów opublikowanych na serwerze raportów.

Po wywołaniu menu pojawia się zestawienie zdefiniowanych już raportów.

konfiguracja informacji raporty

 

Aby do systemu dopisać nowy raport należy kliknąć na wierszu z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…

W pierwszym polu zaznaczamy, czy definiowany raport ma być aktywny. W polu SEKCJA należy wpisać nazwę sekcji (grupy) raportów, w której zostanie wyświetlany raport. W polu RAPORT SQL należy z listy rozwijanej wybrać raport. Na liście rozwijanej pojawią się raporty opublikowane na serwerze raportów. W polu

NAZWA RAPORTU należy wpisać nazwę, która będzie wyświetlana dla użytkownika. W kolejnych polach poprzez zaznaczenie pola wyboru (pole typu CheckBox) należy wskazać czy w definiowanym raporcie użytkownik ma mieć:

 • Ukryte parametry raporty
 • Dostęp do parametrów raportu
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg zalogowanego użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki dopisane przez siebie)
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg magazynu dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika magazynem)
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg komórki dopisanej do zalogowanego użytkownika systemu (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisaną do użytkownika komórką)
 • Czy dane w raporcie mają być odfiltrowane wg oddziału dopisanego do użytkownika (użytkownik będzie miał wyświetlone w raporcie tylko i wyłącznie dokumenty/kartoteki skojarzone z przypisanym do użytkownika oddziałem)
 • Czy raport jest umieszczony na serwerze zdalnym

W polu UŻYTKOWNIK należy wybrać użytkownika z listy rozwijanej. W przypadku, gdy raport ma być dostępny dla wszystkich uprawnionych do raportów użytkowników systemu pole to należy pozostawić puste. UWAGA!!! Pole musi zostać wypełnione jeżeli definiowany raport ma być raportem generowanym i wysyłanym automatycznie przez aplikację StudioService2012. Pole WYŚLIJ MAILEM zaznaczamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy została zdefiniowana usługa automatycznego wysyłania raportów jako załącznik wiadomości e-mail. Jeżeli zostanie zaznaczone pole WYŚLIJ MAILEM należy również wypełnić następujące pola:

 • Format raportu – z listy rozwijanej wskazujemy format raportu, w jakim ma zostać wysłany raport na skrzynke e-mail użytkownika,
 • E-mail adresata raportu – w polu należy wpisać adres e-mail na który ma być wysyłany raport
 • Czas wykonania – wskazujemy godzinę pierwszego automatycznego wykonania raportu
 • Cykliczność – podajemy w całych odstęp pomiędzy automatycznym wywołaniem wykonania raportu
 • JEDNOSTKA – w polu wybieramy z listy rozwijanej jednostkę cykliczności wykonywania raportu (np. ms, godzina, dzień)
 • W polu PARAMETRY RAPORTU można wskazać automatyczny parametr wykonywania raportu.
 • WYŚLIJ TESTOWO – ten przycisk umożliwia testowe uruchomienie definiowanego automatycznego raportu

Jeżeli definiowany raport nie jest raportem automatycznym (wykonywanym na żądanie użytkownika) powyższe pola należy pozostawić puste.

Raporty zdefiniowane jako automatyczne nie są wyświetlane w systemie po wywołaniu menu Raporty.

Po wypełnieniu ostatniego pola w wierszu nastąpi dopisanie rekordu do bazy.

Dopisane informacje można również modyfikować. Modyfikacja informacji w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką – uruchomienie edycji pola, następnie należy wprowadzić żądane zmiany i je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter> lub przechodząc do innego dowolnego wiersza w tabeli.