Grupy

Grupa menu określa ogólną listę poleceń o podobnej charakterystyce. Za pomocą zdefiniowanych GRUP poszczególne pozycje menu są „pogrupowane”, np. polecenia dopisywania/ wystawiania mogą być w jednej grupie NOWY, a polecenie dotyczące kartotek w grupie nazwanej KARTOTEKI.

konfiguracja menu grupy

Przykładowa lista GRUP dla roli WMS. Na podstawie tak zdefiniowanej listy grup będzie można później określić miejsce wyświetlania szczegółowego polecenia menu.

Na podstawie tak określonych 4 grup MENU budowane są przyciski wyświetlone użytkownikowi programu.

konfiguracja menu grupy rola WMS

Uwaga: dodatkowo program dodaje przyciski standardowe, które nie wynikają z konfiguracji. Przyciski dodawane automatycznie to:

 • START – polecenie wyświetlające transakcję uruchamianą zaraz po uruchomieniu programu
 • POMOC – wywołuje menu rozwijane z możliwością wyświetlenia strony internetowej z instrukcją, informację o programie, kontakt z producentem oprogramowania.
 • WYLOGUJ – polecenia dostępne dla użytkownika z prawami SUPERVISOR
 • KONIEC – zamyka okno przeglądarki

Nowa grupa / Edycja

Dodawanie lub edycja istniejących grup menu wykonywana jest za pomocą poleceń NOWY lub EDYCJA. Wyświetlony zostaje formularz

konfiguracja menu grupy formularz

gdzie:

 • Rola – wskazanie w jakiej roli dana grupa obowiązuje – jest przypisana
 • Grupa – unikalny kod grupy
 • Kolejność – pozwala określić w jakiej kolejności od lewej strony będą wyświetlane kolejne grupy menu
 • Nazwa – unikalna nazwa wewnętrzna przycisku
 • Tekst – tekst wyświetlany na przycisku
 • Opis dodatkowy – komunikat wyświetlany w formie „dymka” (flagi) nad przyciskiem w momencie gdy użytkownik przesunie nad przycisk myszkę.
 • Obrazek 16 – wskazanie jaki plik obrazka ma być wykorzystany jako ikona grupy w rozmiarze 16×16 pikseli
 • Obrazek 32 – wskazanie jaki plik obrazka ma być wykorzystany jako ikona grupy w rozmiarze 32×32 pikseli
 • KTO – pozwala przypisać jaki użytkownik systemu będzie korzystać z danej konfiguracji. Puste pozycje oznaczają standardową – domyślną konfigurację dla wszystkich użytkowników danej roli.

W pierwszym polu należy wybrać z listy rozwijanej ROLĘ, dla której dopisywana jest pozycja menu, w kolejnym polu wpisać unikalną nazwę grupy. W polu KOLEJNOŚĆ należy wskazać kolejność wyświetlanej grupy. W polu NAZWA wpisujemy wyświetlaną nazwę grupy menu, OPIS DODATKOWY to opis wyświetlany w oknie ToolTip po najechaniu myszką na grupę. W polu PARAMETRY TRANSAKCJI można wpisać parametry wywoływanej transakcji (o ile grupa menu ma bezpośrednio wywołać transakcję). W polu OBRAZEK należy podać ścieżkę dostępu do wyświetlanego obrazka (np. ~/images_m/32×32/documents.png). Przy definiowaniu nowej grupy menu pole ROZMIAR OKNA DIALOGBOX należy pozostawić puste, chyba że grupa menu ma bezpośrednio wywołać uruchamianie transakcji w oknie mniejszym niż cały pulpit nawigacyjny, w takim przypadku rozmiar okna należy wskazać z listy rozwijanej. W polu KTO należy wskazać czy definiowana grupa jest dla wybranego użytkownika systemu (wówczas należy z listy rozwijanej wybrać użytkownika systemu), czy też definiowana grupa ma być dla wszystkich użytkowników systemu (wówczas pole KTO należy pozostawić puste).

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji należy je zapisać korzystając z przycisku – funkcji .

Podczas dopisywania nowej grupy menu informacjami wymagalnymi są: ROLA, GRUPA oraz NAZWA.

Dopisane informacje można również modyfikować. Modyfikacja informacji w wybranym polu wymaga dwukrotnego kliknięcia na nim myszką – uruchomienie edycji pola, następnie należy wprowadzić żądane zmiany i je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter> lub przechodząc do innego dowolnego wiersza w tabeli.

Funkcja EDYCJA umożliwia wprowadzenie zmian w zdefiniowanej grupie menu w wybranych polach. Podczas edycji istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian – umożliwia to funkcja ZAMKNIJ. Podczas edycji można także usunąć edytowaną grupę menu, umożliwia to funkcja – przycisk USUŃ.

Pozycje MENU

Standardowo listę pozycji menu wyświetla się za pomocą polecenia z lewej strony ekranu, jednak wówczas otrzymamy listę wszystkich poleceń MENU dla wszystkich grup menu. W przypadku rozbudowanych systemów lista taka może być mało efektywna w pracy administratora – wdrożeniowca. Wywołując polecenie POZYCJE MENU mamy możliwość wyświetlenia listy pozycji tylko dla wybranej grupy menu.

konfiguracja menu grupy pozycje menu
konfiguracja menu grupy pozycje menu lista

Najpopularniejszymi rodzajami systemów magazynowych są regały, regały i mieszkania. Regały to najprostszy i najbardziej opłacalny system, który można stosować w małych lub średnich magazynach. Regały mogą być stosowane w większych magazynach i są podzielone na półki lub kolumny. Mieszkania mogą być wykorzystywane do celów specjalnych, takich jak przechowywanie produktów, do których należy często sięgać.

Wybierając system zarządzania paletami, zastanów się, ile palet będzie potrzebować magazyn, rozmiar palet oraz rodzaj produktu, który będzie przechowywany na paletach.

Najpopularniejszymi systemami zarządzania paletami są wózki widłowe i przenośniki. Wózki widłowe są najbardziej wydajnym sposobem przenoszenia palet, ale mogą być drogie w eksploatacji. Przenośniki są mniej wydajne niż wózki widłowe, ale są tańsze w eksploatacji.

Wybierając system zarządzania paletami, zastanów się, jak często produkt będzie przemieszczany i ile palet będzie potrzebował magazyn.

Grupy

Podsumowanie Grupy

Gospodarka paletami w wielu przedsiębiorstwach realizowana jest ze stratami wynikającymi z braku systemu obrotu paletami typu EURO, z którego ubywają dobre palety, a zastępowane są podróbkami nie spełniającymi standardowych wymagań.
palety magazynowanie

Program do ewidencji palet

Magazyny palet mogą być sterowane z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robotów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez operatora, służą do pobierania lub wydawania palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych, ręcznych paletowych.
Prosty program do ewidencji pustych palet

Obsługa magazynu z paletami

Prosta obsługa programu do rozliczania palet jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja przeglądarkowa. Program dla rozliczania palet można więc uruchamiać na dowolnej przeglądarce zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Oprogramowanie Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy.
system ewidencji palet
system ewidencji palet

Aplikacja uzgadniania sald palet

Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z magazynu, a także rejestrację dokumentów przesunięć międzymagazynowych. System do ewidencji palet i rozliczania ilości z kontrahentami zainstalowane na serwerze Internetowym dostępne jest zarówno dla firmy prowadzącej ewidencje palet jak i dla wybranych kontrahentów. Dokumenty magazynowe związane z obrotem paletami obejmują przyjęcia, wydania, przesunięcia i likwidacje.

Palety program demo

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu PWS do magazynu palet odpowiada Twoim potrzebom?
Program do prowadzenia magazynu palet
SAdam

Program do prowadzenia magazynu palet

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się program do prowadzenia magazynu palet. Programy PWM mogą być drogie we wdrażaniu, ale mogą się opłacać pod względem zwiększonej wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem programu PWM w swoim magazynie, koniecznie przedyskutuj swoje możliwości z wykwalifikowanym konsultantem.

jak rozliczać palety
SAdam

Jak rozliczać palety?

Zadajesz sobie pytanie jak rozliczać palety w firmie? Jeśli prowadzisz firmę, która obejmuje wysyłkę produktów, wiesz, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających płynność działania jest posiadanie dobrego systemu rozliczania sald palet z dostawcami.

SQL server
palety

Serwer raportów usługi Power BI

Zgodnie z raportem Business Intelligence (BI), serwer raportów usługi Power BI to lokalne rozwiązanie, które zapewnia serwer raportów dla magazynów palet. Ten serwer raportów może służyć do tworzenia raportów i zarządzania nimi, a także do przeglądania i interakcji z tymi raportami. Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny do bezpłatnego pobrania z witryny internetowej usługi Power BI.