sub_menu.aspx

Transakcja pozwalająca na wyświetlanie dodatkowych pozycji menu uszczegóławiających dalszy wybór kolejnych transakcji. Wykorzystywana jest zwykle gdy z menu głównego wybierana jest pozycja bardziej ogólna np. dokumenty przyjęć, kartoteki kontrahentów itp, to za pomocą transakcji sub_menu.aspx można wyświetlić listy wyboru precyzujące jakeigo rodzaju dokumenty chce użytkownik wyświetlić, albo jakiego rodzaju kartoteki kontrahentów (dostawców, odbiorców, przewoźników itp).